😂 بخندينوئين 😂

@feryjoke

قمار عشق - متن ترانه های معین

قمار عشق

قمار عشق

دلسوخته تــــــر از همه سوختگــــــــــــانم

از جمع پراکنــــــــده رنــــــدان جهانــــــــــم

در صحنه بازیگـــــــری کهنه دنـــــــــــــــــــیا

عشق است قمـــــــار منو ، بازیگـــــر آنــم

با آنکه همـــــــه، باخته در بازی عشقنـــد

بازنده ترین هست درین جمع نشانـــــــم

ای عشق !از تو ، زهر است به کامــــــــم

دل سوخت،تن سوخت،ماندم من و نامم

دلسوخته تر از همه سوختگانــــــــــــــــم

از جمع پراکنده رندان جهانــــــــــــــــــــــم

عمریــــــــست که میبازم و یک برد نـدارم

اما چه کنم؟عاشق این کهنه قمـــــــــارم

ای دوست مزن زخم زبان، جای نصیـحت

بگـــــــذار ببارد به ســــرم سنگ مصیـبت

من زنده از این جرمم و ملزم به مجــازات

مرگ است مــــرا ، گر بزنم حرف ندامــت!

بایـــد کــه ببــــــازم ؛ با درد بســــــــــازم

در مذهب رنــدان، اینست نمــــــــــــــازم

عمریـــست که میبازم و یک برد نـــــدارم

اما چـــه کنم؟ عاشق این کهنه قمــــارم

من در به در عشقمو رســـوای جهانــــم

چون سایه به دنبال سر عشـــق روانــم

اوکهنه حریف منو ، من! کهنه حریـــفش

سرگرم قماریم منو او ، رو سرجـــــــانم

باید کـــه ببازم،با درد بســــــــــــــــــازم

در مذهب رنــــدان ؛ اینست نمــــــــازم


😂 در مورد پست نظر بدين 😂


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: معین , متن ترانه های معین
[ ۱۳۸٩/٢/٧ ] [ ٧:۳٠ ‎ب.ظ ] [ فرشته ]